REGULAMINU KONKURSU „DRUGIE ŻYCIE NIEZWYKŁYCH HISTORII” W SERWISIE TRIPPICS.PL


§ 1. ORGANIZATOR

 1. Konkurs organizowany jest przez Internetowy serwis podróżniczy "Trippics.pl".
 2. Właścicielem serwisu trippics.pl jest SOFTPROJECT SYSTEMY INFORMATYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Kolejowa 42/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415294, NIP: 1182083830, zwana dalej Organizatorem.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie www.trippics.pl oraz wypełnienie zadań określonych w regulaminie Konkurs.
 4. Podstawą zakwalifikowania do udziału w Konkursie jest zatwierdzenie regulaminu pojawiającego się na profilu użytkownika po założeniu konta. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w regulaminie oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu Konkursu.
 5. Akceptacja regulaminu Konkursu równoznaczna jest z akceptacją regulaminu serwisu Trippics.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia dokonane droga mailową, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu zostać może każdy użytkownik serwisu www.trippics.pl, który dokona rejestracji w serwisie i zaakceptuje regulamin Konkursu na swoim profilu w serwisie.
 2. Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie oceniane będą na podstawie dokonywanych aktywności zgodnie z punktem 3.4
 3. Konkurs zaadresowany jest do wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu Trippics.pl, realizujących w ramach użytkowania serwisu określone aktywności.
 4. Pod pojęciem: aktywności (pkt 3.2.) Organizator rozumie: opublikowanie przez zarejestrowanych użytkowników serwisu trippics.pl własnej pracy o charakterze dziennikarskim (opowiadanie, reportaż, esej lub inna forma literacka) będącej relacją z dowolnej podróży z prezentacją materiału zdjęciowego, do której wybrana forma opisowa się odnosi, udostępnianie komentarzy pod relacją, otrzymywanie komentarzy do własnej relacji, klikanie „lubię to” do relacji, uzyskiwanie kliku „lubię to” do relacji, zdobywanie „serduszek” w ratingu zdjęcia, przydzielanie „serduszek” w ratingu zdjęcia. Wartość punktowa poszczególnych aktywności prezentuje się następująco: publikacje pełnej relacji ze zdjęciami z podróży – 200 pkt., udostępnianie komentarzy pod relacją – 20 pkt., otrzymywanie komentarzy do własnej relacji – 30 pkt., uzyskiwanie kliku „lubię to” do relacji 40 pkt., zdobywanie „serduszek” w ratingu zdjęcia – 20 pkt., przydzielanie „serduszek” w ratingu zdjęcia – 10 pkt.
 5. Przez klik „lubię to” rozumiemy polubienie relacji na portalu Facebook poprzez kliknięcie ikony zwierającej logo serwisu społecznościowego Facebook, znajdującej się nad treścią relacji.
 6. Czas trwania Konkursu podzielony zostanie na trzy jednomiesięczne etapy. Po zakończeniu każdego z etapów Organizator wyłoni osobę z największą liczbą punktów, która otrzyma odpowiednią nagrodę miesięczną. Organizator po zakończeniu każdego z etapów zsumuje liczbę punktów każdego z Uczestników. Etap Konkursu wygrywa Uczestnik, który do momentu jego zakończenia zgromadzi największą liczbę punktów. Punkty zgromadzone przez Uczestnika w danym etapie będą uwzględniane w etapach następnych. Po zakończeniu trzech etapów miesięcznych, wszystkie punkty zdobyte w poszczególnych turach konkursu Organizator zsumuje i doliczy do łącznej puli punktów zdobytych przez każdego z Uczestnika. Na tej podstawie zostanie wyłoniony zdobywca nagrody głównej.
 7. Uczestnik realizujący w ramach serwisu www.trippics.pl określone aktywności, zobowiązany jest do dbałości o jakość zamieszczanych treści. (Poprzez termin „jakość” Organizator rozumie ilość przesłanych materiałów oraz treść merytoryczną, w zamieszczonych tekstach.) W razie stwierdzenia niskiej wartości merytorycznej aktywności uczestnika konkursu, Organizator ma prawo nie uwzględnić jej jako aktywności Uczestnika i odmówić przydzielenia za nią punktów zgodnie z postanowieniami ust. 3.4.

§ 4. WYMOGI FORMALNE ODNOŚNIE RELACJI Z PODRÓŻY

 1. Każdy uczestnik może opublikować dowolną liczbę relacji.
 2. Relacja powinna zawierać od 1 do 10 stron formatu A4 (1800 znaków na stronie).
 3. Relacja musi być napisana samodzielnie i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich ani przepisów prawa.
 4. Relacja musi być zilustrowana zdjęciami. Zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika konkursu.
 5. Relacja zamieszczona w serwisie Trippics.pl, biorąca udział w Konkursie, nie może być tekstem wcześniej publikowanym jako zgłoszenie w konkursie innych serwisów internetowych.
 6. Relacja powinna zawierać polskie znaki.
 7. Relacja nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 8. Uczestnik konkursu zamieszczając w serwisie jakąkolwiek treść (w szczególności: relację, czy komentarz) oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do niej, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. Uczestnik oświadcza ponadto, iż uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z zamieszczonej przez siebie pracy i zdjęć (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich publikacji w serwisie Trippics.pl oraz wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która zamieściła pracę, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.
 9. Uczestnik konkursu przesyłając do Organizatora konkursu lub zamieszczając w jego witrynach w związku z konkursem określone treści (w szczególności relację lub komentarze), udziela organizatorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z tejże treści, powielanie takich treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem usług i prowadzeniem działalności przez organizatora, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.

§ 5. WYMOGI FORMALNE ODNOŚNIE KOMENTARZY DO RELACJI Z PODRÓŻY I ZDJĘĆ

 1. Każdy uczestnik może opublikować dowolną ilość komentarzy do relacji z podróży i zdjęć.
 2. Komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 3. Komentarze powinny mieć wysoką wartość merytoryczną. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania w punktacji komentarzy nie wnoszących nic do dyskusji, nie związanych z komentowaną treścią, stanowiące ‘spam’ bądź posiadające niską wartość merytoryczną.

§ 6. OCENY RELACJI

 1. Wszystkie relacje uczestników konkursu będą oceniane przez powołany do tego celu przez redakcję zespół odpowiedzialny. Artykuł będzie sczytywany i weryfikowany pod względem wartości merytorycznej z uwzględnieniem: oryginalności, wyjątkowości, kreatywności, ciekawości, poprawność językowej, stylistycznej oraz walorów dziennikarskich, respektując przy tym wymogi określone w § 4.
 2. Wszystkie relacje uczestników konkursu mogą być także oceniane przez zarejestrowanych użytkowników serwisu poprzez: komentarz pod relacją, „lubię to” do relacji.

§ 7. HARMONOGRAM I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z 3 etapów.
 2. Każdy etap konkursu rozpoczyna się od 24. dnia danego miesiąca.
 3. Termin publikacji relacji biorących udział w danej turze konkursu upływa 23. dnia miesiąca.
 4. Redakcja na stronie głównej będzie informować jakie relacje – spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie - biorą udział w konkursie.
 5. Ogłoszenie wyników i zamknięcie edycji konkursu następuje w przeciągu 5 dni od zakończenia danego etapu.

§ 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zakończeniu każdego z trzech etapów przeznaczonych na dokonywanie określonych w regulaminie aktywności.
 2. Podstawą do wyłonienia zwycięzców poszczególnych etapów będzie łączna suma punktów zdobytych przez każdego z Uczestników do momentu zakończenia każdego z etapów.
 3. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:
  1. Po zakończeniu etapu I: nagroda za pierwsze miejsce - koszyk z funkcją chłodzenia o wartości: 86,17 pln, nagroda za drugie miejsce - kubek termiczny o wartości 38,74 pln, nagroda za miejsca od 3. do 5. Gadgety turytyczne trippics.
  2. Po zakończeniu etapu II: nagroda za pierwsze miejsce - torba lodówka o wartości 60,69 pln, nagroda za drugie miejsce - kubek termiczny w kształcie obiektywu o wartości 38,74 pln, nagrody za miejsce od 3. do 5. - gadgety turystyczne trippics.
  3. Po zakończeniu etapu III: nagroda za pierwsze miejsce – plecak turystyczny o wartości 72, 29 pln , nagroda za drugie miejsce: bidon o wartości 17,58 pln, nagroda za miejsce od 3. do 5. gadgety trippics.
  4. Zwycięzcy całego konkursu, którzy zgromadzą największą łączną liczbę punktów w ciągu trzech etapów otrzymają: nagroda główna - Samsung Galaxy Tab2 o wartości 585 pln, nagroda za drugie miejsce - iPod Shuffle 7 Gen o wartości 195 pln, nagroda za trzecie miejsce - śpiwór o wartości 72,59 pln, nagrody za miejsce od 4. - 10. gadgety turystyczne trippics.
 4. Obowiązek zapłaty podatku od zdobytej nagrody wypełniony zostanie przez organizatora Konkursu. Wysokość podatku zostanie doliczona do wartości nagrody.
 5. Nagrody przyznane w Konkursie nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody; nie udziela także gwarancji jej jakości. Ewentualne gwarancje zgłaszane w stosunku do przyznanej nagrody powinny być kierowane przez zwycięzcę Konkursu pod adres sprzedawcy lub producenta przedmiotu będącego nagrodą w konkursie.
 7. Osoba nagrodzona w Konkursie organizowanym przez serwis Trippics.pl nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią.

§ 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie serwisu wwww.trippics.pl w dniu zamknięcia poszczególnych edycji konkursu, czyli w przeciągu 5 dni od zakończenia danego etapu (§ 6, pkt. 6.5) 8.2. Niezależnie od informacji zamieszczonej na stronie serwisu www.trippics.pl, zwycięzcy, poinformowani zostaną o wygranej na adres email przypisany do konta w systemie, w terminie ustalonym przez Organizatora. Przesłanie nagrody nastąpi drogą pocztowa lub przesyłką kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej wygranej w Konkursie informacji zawierającej adres pocztowy, na który powinna zostać przesłana nagroda.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie otrzymania przez Organizatora informacji dotyczącej adresu, na który powinna zostać wysłana nagroda, nagroda przyznana zostanie osobie, która zdobyła drugie miejsce pod względem liczby punktów.
 4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania nagrody jej zdobywcy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 6. Nagrody nieodebrane przepadają, jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
 7. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 8. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia danej edycji konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.
 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 11. ORGANIZACJA TECHNICZNA KONKURSU

 1. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia Organizator.
 2. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres office@soft-project.pl

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.trippics.pl. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.trippics.pl pod linkiem xyz.
 3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Konkursu: konkurs@soft-project.pl
 4. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Organizator może wykorzystać przesłane dane do celów informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.