Regulamin korzystania z serwisu TRIPPICS.pl


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym www.trippics.pl, będącego własnością SoftProject Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną własnością, z siedzibą przy ul. Kolejowa 42/3, 05-092 Łomianki
 2. Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
  1. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu określany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
  2. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, definiowany przez osobę przystępującą do projektu podczas Rejestracji,
  3. Konto – dostęp do Portalu, wraz z uprawnieniami Użytkownika, identyfikowany jednoznacznie za pomocą Loginu,
  4. Formularz – internetowy formularz rejestracyjny, dostępny wyłącznie na Portalu, służący do zbierania danych od osób przystępujących do projektu w drodze Rejestracji.
  5. Rejestracja - czynność dokonywana przez osobę w celu uzyskania dostępu do Portalu i materiałów udostępnionych za jego pośrednictwem. Rejestracja obejmuje:
   • wpisanie prawidłowych danych osobowych,
   • złożenie wymaganych deklaracji, w tym akceptację niniejszego regulaminu
   • weryfikację danych osobowych,
  6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu. Użycie sformułowania Użytkownik oznacza, że dany zapis Regulaminu odnosi się ono zarówno do Zarejestrowanego Użytkownika, jak i niezarejestrowanego użytkownika.
  7. Zarejestrowany Użytkownik - osoba, która uzyskała dostęp do Portalu w drodze Rejestracji i przyjęcia przez Właściciela Portalu,
  8. Portal – witryna internetowa funkcjonująca w domenie www.trippics.pl, której właścicielem jest SoftProject Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną własnością, z siedzibą przy ul. Kolejowa 42/3, 05-092 Łomianki
  9. Właściciel portalu - SoftProject Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną własnością, z siedzibą przy ul. Kolejowa 42/3, 05-092 Łomianki
 3. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie rejestracji lub rozpoczęcie korzystania z usług Portalu w odniesieniu do niezarejestrowanych użytkowników jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu.

§ 2. Rejestracja

 1. Właściciel Portalu udostępnia Portal wszystkim użytkownikom Internetu.
 2. Każda osoba może korzystać z Portalu bez rejestracji, jak i po jej dokonaniu. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych funkcji i usług nie wymagających logowania.
 3. Aby uzyskać status Zarejestrowanego Użytkownika oraz dostęp do funkcji i usług wymagających logowania konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury przystąpienia:
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, obejmujące: zdefiniowanie Loginu i Hasła do Konta, podanie adresu poczty elektronicznej oraz wpisanie wymaganych danych osobowych.
  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prawidłowe dane są weryfikowane.
  3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Właściciel Portalu przyznaje dostęp do Portalu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
  4. W przypadku, gdy dane osoby zamierzającej uzyskać status Użytkownika nie zostaną pozytywnie zweryfikowane osoba ta zostanie o tym poinformowana drogą mailową oraz powinna się skontaktować z Właścicielem Portalu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: support@soft-project.pl
 4. Portal może automatycznie odmówić Rejestracji, gdy Login wpisany w Formularzu został już użyty. W takim wypadku należy użyć innego Loginu.
 5. Właściciel Portalu może odmówić Rejestracji, gdy weryfikacja poprawności danych wskazuje, że dane są nieprawidłowe.
 6. Dostęp do niektórych usług lub funkcji udostępnianych za pośrednictwem Portalu wymaga od Użytkownika podania Loginu i Hasła. Uczestnik może zmienić Hasło w dowolnym momencie po zakończeniu procesu Rejestracji.

§ 3. Wymagania techniczne korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu oraz usług, Użytkownicy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  3. przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  4. programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu Microsoft Word albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania, np. Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 4. Zawarcie umowy o świadczenia usług

 1. Korzystanie z Portalu oraz wszelkich jego usług przez Użytkowników podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Właścicielem Portalu. Umowa składa się z warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.
 2. W odniesieniu do Zarejestrowanych Użytkowników zawarcie umowy o świadczenie usług wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Portalu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Zarejestrowanych Użytkowników następuje w momencie potwierdzenia przez Właściciela Portalu otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Zarejestrowanego Użytkownika podany w formularzu.
 4. Właściciel Portalu potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Zarejestrowanego Użytkownika podany w formularzu.

§ 5. Zakres świadczonych usług

 1. Portal internetowy www.trippics.pl w zakresie swej podstawowej funkcjonalności służy do nieodpłatnego zamieszczenia przez Użytkowników materiałów związanych z odbytymi przez nich podróżami, w szczególności zdjęć, relacji tekstowych, opowieści, wrażeń, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie. W ramach Portalu Właściciel Portalu świadczy usługę polegającą na udostępnianiu tychże materiałów innym Użytkownikom.
 2. Usługa świadczona przez Właściciela Portalu, o której w ust. 1 powyżej jest nieodpłatna. Dodatkowe, płatne funkcje i usługi dostępne w Portalu są wyraźnie oznaczone i opisane.
 3. Określona odpłatna funkcja lub usługa jest udostępniana po wykupieniu przez Użytkownika dostępu do wybranej usługi, nie wcześniej niż z datą potwierdzenia wpływu należności na konto Właściciela Portalu.
 4. Zamieszczenie przez Użytkowników materiałów związanych z odbytymi przez nich podróżami wymaga zarejestrowania w Portalu i każdorazowego zalogowania.
 5. Rejestracja w Portalu jest nieodpłatna.
 6. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym, a Portalem.

§ 6. Określenie praw i obowiązków stron

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem.
 2. Jako posiadacz Konta Zarejestrowany Użytkownik może przekazywać Właścicielowi Portalu określone materiały celem ich dalszego udostępniania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy materiały zostaną opublikowane, Właściciel Portalu nie gwarantuje zachowania ich poufności.
 3. Użytkownik przez fakt zamieszczenia materiału w Portalu oświadcza, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego materiału, względnie stosowne zezwolenie na jego rozpowszechnianie, a to w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Właścicielowi Portalu uprawnienia do korzystania z niego w myśl postanowień ust. 4 poniżej.
 4. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do przekazanych materiałów, jednak przesyłając Właścicielowi Portalu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek materiały, Zarejestrowany Użytkownik udziela Właścicielowi Portalu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z tychże treści, powielanie i rozpowszechnianie ich, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem usług i prowadzeniem działalności Właściciela Portalu, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług w części lub całości, niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 5. Właściciel Portalu zastrzega, że wszelkie materiały zamieszczone w Portalu i za jego pośrednictwem udostępnione są przedmiotem praw autorskich ich autorów. Użytkownicy mają prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione, chyba, że co innego wynika z wyraźnych zastrzeżeń autora tychże materiałów.
 6. Właściciel Portalu uprawniony jest do zablokowania dostępu do Portalu Zarejestrowanym Użytkownikom, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik rejestrując się w Portalu ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Właściciela Portalu oraz zleceniodawców i reklamodawców Właściciela Portalu. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Portalu.
 8. Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 9. Właściciel Portalu w granicach przewidzianych przez obowiązujące prawo nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to bez jego winy lub z winy Użytkownika, czy ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika materiałów udostępnianych w ramach Portalu w celach prywatnych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych oraz z zastosowaniem w praktyce prezentowanych w nich informacji,
  4. za działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  5. za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
  6. za przypadki braku dostępności Portalu zaistniałej w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny,
  7. za wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu,
  8. za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  9. z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika jakichkolwiek materiałów na Portalu,
  10. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy.
 10. Właściciel Portalu nie ponosi także odpowiedzialności w szczególności za treść udostępnianych w ramach Portalu materiałów, jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.
 11. Użytkownicy nadsyłając materiały w celu ich dalszego udostępniania oświadczają, że treści w nich zawarte są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnione przez Portal informacje nie mogą jednak stanowić źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
 13. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:
  • podać prawdziwe dane w Formularzach,
  • powiadomić Właściciela Portalu o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Portalu,
  • do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.
 14. Użytkownikowi zabrania się w szczególności:
  • rozpowszechniania plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  • umieszczania materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub naruszające rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne
  • zamieszczania w Portalu skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników,
  • umieszczanie w Portalu plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,
  • umieszczania w Portalu przekazów promocyjnych lub reklamowych,
 15. Użytkownik umieszczając w Portalu jakiekolwiek materiały oświadcza, iż są one wolne od roszczeń osób/podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania ich w systemie on-line, w sieci Internet, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 16. Właściciel Portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby witryna funkcjonowała w sposób poprawny oraz zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej przerwy technicznej, na czas nieokreślony, związanej z działaniem Portalu w celu okresowego serwisu, w tym modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów informatycznych.
 17. żytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je. Użytkownik może także samodzielnie usunąć zamieszczony przez siebie uprzednio materiał. Samodzielne usuwanie materiału Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

§ 7. Określenie praw i obowiązków stron

 1. Właściciel Portalu zobowiązuje się do świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem.
 2. Jako posiadacz Konta Zarejestrowany Użytkownik może przekazywać Właścicielowi Portalu określone materiały celem ich dalszego udostępniania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy materiały zostaną opublikowane, Właściciel Portalu nie gwarantuje zachowania ich poufności.
 3. Użytkownik przez fakt zamieszczenia materiału w Portalu oświadcza, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego materiału, względnie stosowne zezwolenie na jego rozpowszechnianie, a to w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Właścicielowi Portalu uprawnienia do korzystania z niego w myśl postanowień ust. 4 poniżej.
 4. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do przekazanych materiałów, jednak przesyłając Właścicielowi Portalu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek materiały, Zarejestrowany Użytkownik udziela Właścicielowi Portalu nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z tychże treści, powielanie i rozpowszechnianie ich, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem usług i prowadzeniem działalności Właściciela Portalu, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług w części lub całości, niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału.
 5. Właściciel Portalu zastrzega, że wszelkie materiały zamieszczone w Portalu i za jego pośrednictwem udostępnione są przedmiotem praw autorskich ich autorów. Użytkownicy mają prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione, chyba, że co innego wynika z wyraźnych zastrzeżeń autora tychże materiałów.
 6. Właściciel Portalu uprawniony jest do zablokowania dostępu do Portalu Zarejestrowanym Użytkownikom, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik rejestrując się w Portalu ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Właściciela Portalu oraz zleceniodawców i reklamodawców Właściciela Portalu. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Portalu.
 8. Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 9. Właściciel Portalu w granicach przewidzianych przez obowiązujące prawo nie ponosi odpowiedzialności:
  1. Wza jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to bez jego winy lub z winy Użytkownika, czy ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika materiałów udostępnianych w ramach Portalu w celach prywatnych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych oraz z zastosowaniem w praktyce prezentowanych w nich informacji,
  4. za działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
  5. za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
  6. za przypadki braku dostępności Portalu zaistniałej w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny,
  7. za wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu,
  8. za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  9. z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Zarejestrowanego Użytkownika jakichkolwiek materiałów na Portalu,
  10. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy.
 10. Właściciel Portalu nie ponosi także odpowiedzialności w szczególności za treść udostępnianych w ramach Portalu materiałów, jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.
 11. Użytkownicy nadsyłając materiały w celu ich dalszego udostępniania oświadczają, że treści w nich zawarte są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnione przez Portal informacje nie mogą jednak stanowić źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
 13. Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracji oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:
  • podać prawdziwe dane w Formularzach,
  • powiadomić Właściciela Portalu o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Portalu,
  • do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła.
 14. Użytkownikowi zabrania się w szczególności:
  • rozpowszechniania plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  • umieszczania materiałów zawirających treści sprzeczne z prawem lub naruszające rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne
  • zamieszczania w Portalu skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników,
  • umieszczanie w Portalu plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,
  • umieszczania w Portalu przekazów promocyjnych lub reklamowych,
 15. Użytkownik umieszczając w Portalu jakiekolwiek materiały oświadcza, iż są one wolne od roszczeń osób/podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania ich w systemie on-line, w sieci Internet, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 16. Właściciel Portalu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby witryna funkcjonowała w sposób poprawny oraz zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej przerwy technicznej, na czas nieokreślony, związanej z działaniem Portalu w celu okresowego serwisu, w tym modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów informatycznych.
 17. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je. Użytkownik może także samodzielnie usunąć zamieszczony przez siebie uprzednio materiał. Samodzielne usuwanie materiału Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie opisanym poniżej.
 2. W ramach świadczenia usług Właściciel Portalu jest uprawniony, na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi oraz poprawnego działania Konta.
 3. W przypadku uzyskania przez Właściciela Portalu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Właściciel Portalu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 4. Właściciel Portalu jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 5. Właściciel Portalu może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika,
  2. numer NIP,
  3. adres zamieszkania lub pobytu,
  4. adres do korespondencji,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.
  7. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  8. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  9. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług.
 6. Udostępniając formularz rejestracyjny Właściciel Portalu określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez Właściciela Portalu.
 7. Właściciel Portalu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
 8. Właściciel Portalu jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Użytkownicy mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 10. Właściciel Portalu może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingu.

§ 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Portalu, co winno być poprzedzone wiadomością e-mail informującym Właściciela Portalu, a także poprzez usunięcie przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia usług.
 2. Właścicielowi Portalu przysługuje prawo wypowiedzenia Użytkownikowi świadczonych usług w trybie natychmiastowym oraz usunięcia Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi umieszczonymi przez niego materiałami w momencie, gdy zostaną przez Użytkownika naruszone postanowienia niniejszego regulaminu, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ze skutkiem zachowania przez Właściciela Portalu prawa do wynagrodzenia za udostępnione usługi oraz uzyskania praw do roszczenia od Użytkownika naprawy wyrządzonych szkód.
 3. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1225 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie usług zawartej z Właścicielem Portalu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Właściciela Portalu § 1 ust. 1 pkt. 9) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Właścicielowi Portalu na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 lit. c) Regulaminu.

§ 10. Reklamacje

 1. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Właściciela Portalu § 1 ust. 1 pkt. 9) Regulaminu lub na adres e-mail: support@soft-project.pl Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy lub email Użytkownika.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania listu poleconego bądź emaila przez Właściciela Portalu. O decyzji Właściciela Portalu Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub na podany adres e-mail.
 3. Właściciel Portalu rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi merytoryczne i techniczne dotyczące działalności Portalu należy zgłaszać na adres support@soft-project.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2013 roku.
 2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.trippics.pl. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niedotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez niego na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z Portalu do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez Właściciela Portalu wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Portalu.